กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้ผ่านการเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอยู่ระหว่างประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2558 ต่อไปนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยขอส่งเอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อใช้ประกอบการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจําปี  >> Download <<

  • เอกสารหมายเลข 2 เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 เพิ่มเติม(ใช้อ้างอิงภายในมหาวิทยาลัย)  >> Download <<
You are here: Home ติดต่อกองแผนงาน ข่าวสาร เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559