กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Articles

5ส กองแผนงาน 2561

1. ความรู้/สาระด้าน 5 ส.

1) 5 ส. คืออะไร? มารู้จักความหมายของ 5ส. กันดีกว่า  pdfDownload


2. การบริหารจัดการ 5 ส. ประกอบด้วย 

1) โครงการกิจกรรม 5ส กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562pdfDownload

2) คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5ส สำนักงานอธิการบดี pdfDownload

3) คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5ส กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  pdfDownload

4) มาตรฐานการตรวจเยี่ยม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562   pdfDownload

5) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562 pdfDownload

6) แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdfDownload


3. รายงานผลการจัดทำ Big Cleaning Day ภายในกอง/หน่วยงาน ปีละ 3 ครั้ง


4. ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

 

You are here: Home