กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Articles

5ส กองแผนงาน 2556

1. ความรู้/สาระด้าน 5 ส.

1) 5 ส. คืออะไร? มารู้จักความหมายของ 5ส. กันดีกว่า  pdfDownload


2. การบริหารจัดการ 5 ส. ประกอบด้วย 

1) นโยบาย และวัตถุประสงค์  pdfDownload

2) คณะกรรมการ pdfDownload

3) ปฏิทินการดำเนินงาน  pdfDownload

4) ผลการตรวจ และข้อเสนอแนะ
- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ส่งผลการตรวจ วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 pdfDownload
- ประจำเดือน มีนาคม ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 3  เมษายน 2556pdfDownload
- ประจำเดือน เมษายน ส่งผลการตรวจ วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556pdfDownload
- ประจำเดือน พฤษภาคม ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556pdfDownload
- ประจำเดือน มิถุนายน ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556pdfDownload
- ประจำเดือน กรกฎาคม ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556excelDownload

- ประจำเดือน สิงหาคม ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 4 กันยายน 2556 excelDownload

- ประจำเดือน กันยายน ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556 excel Download

- ประจำเดือน ตุลาคม ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556
- ประจำเดือน พฤศจิกายน ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
- ประจำเดือน ธันวาคม ส่งผลการตรวจ วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2556

5) รายงานการประชุม
- ครั้งที่1/2556 pdfDownload

6) แบบฟอรม์ต่างๆ
- มาตรฐาน 5 ส สำนักงงานอธิการบดี pdfDownload
- แบบฟอร์มตรวจ 5 ส ประจำปี 2556 excel Download


3. ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

5sacts

You are here: Home