กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Articles

ข้อมูลสรุปด้านนักศึกษา

*สามารถดูสรุปรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ระบบสารสนเทศกองแผนงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้ 
http://planning-web.psu.ac.th/PlanningDBMS

 

นักศึกษาใหม่
นำเสนอจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา และเพศ  ปีการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะ วิทยาเขต ระดับการศึกษาได้แก่ ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก/เทียบเท่า

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556 download

 • ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ >> คลิก << 
 • ปีการศึกษา 2557
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2549
 • ปีการศึกษา 2548
 • ปีการศึกษา 2547
 • ปีการศึกษา 2546
 • ปีการศึกษา 2545
 • ปีการศึกษา 2544

นักศึกษาทั้งหมด
นำเสนอจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแต่ละภาคการเรียน ทุกระดับการศึกษาตามระดับชั้นปี  จำแนกหลักสูตรของคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา

 • ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ >> คลิก << 
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2549
 • ปีการศึกษา 2548
 • ปีการศึกษา 2547
 • ปีการศึกษา 2546
 • ปีการศึกษา 2545
 • ปีการศึกษา 2544

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
นำเสนอสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกข้อมูลตาม ปีการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ วิทยาเขตและระดับการศึกษา ได้แก่  ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก/เทียบเท่า

 • รุ่นปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่  >> คลิก << 
 • รุ่นปีการศึกษา 2556
 • รุ่นปีการศึกษา 2555
 • รุ่นปีการศึกษา 2554
 • รุ่นปีการศึกษา 2553
 • รุ่นปีการศึกษา 2552
 • รุ่นปีการศึกษา 2551
 • รุ่นปีการศึกษา 2550
 • รุ่นปีการศึกษา 2549
 • รุ่นปีการศึกษา 2548
 • รุ่นปีการศึกษา 2547
 • รุ่นปีการศึกษา 2546
 • รุ่นปีการศึกษา 2545
 • รุ่นปีการศึกษา 2544
 • รุ่นปีการศึกษา 2543

ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home