กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Articles

ข้อมูลสรุปด้านนักศึกษา

*สามารถดูสรุปรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่ระบบสารสนเทศกองแผนงาน ตามลิงค์ข้างล่างนี้ 
http://planning-web.psu.ac.th/PlanningDBMS

 

นักศึกษาใหม่
นำเสนอจำนวนนักศึกษาใหม่ทุกระดับการศึกษา และเพศ  ปีการศึกษา จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา คณะ วิทยาเขต ระดับการศึกษาได้แก่ ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก/เทียบเท่า

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 download

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556 download

 • ปีการศึกษา 2557
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2549
 • ปีการศึกษา 2548
 • ปีการศึกษา 2547
 • ปีการศึกษา 2546
 • ปีการศึกษา 2545
 • ปีการศึกษา 2544

นักศึกษาทั้งหมด
นำเสนอจำนวนนักศึกษาทั้งหมดแต่ละภาคการเรียน ทุกระดับการศึกษาตามระดับชั้นปี  จำแนกหลักสูตรของคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา และกลุ่มสาขาวิชา

 • ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่ >> คลิก << 
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550
 • ปีการศึกษา 2549
 • ปีการศึกษา 2548
 • ปีการศึกษา 2547
 • ปีการศึกษา 2546
 • ปีการศึกษา 2545
 • ปีการศึกษา 2544

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
นำเสนอสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำแนกข้อมูลตาม ปีการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ วิทยาเขตและระดับการศึกษา ได้แก่  ปริญญาตรี ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก/เทียบเท่า

 • รุ่นปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป สามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่  >> คลิก << 
 • รุ่นปีการศึกษา 2556
 • รุ่นปีการศึกษา 2555
 • รุ่นปีการศึกษา 2554
 • รุ่นปีการศึกษา 2553
 • รุ่นปีการศึกษา 2552
 • รุ่นปีการศึกษา 2551
 • รุ่นปีการศึกษา 2550
 • รุ่นปีการศึกษา 2549
 • รุ่นปีการศึกษา 2548
 • รุ่นปีการศึกษา 2547
 • รุ่นปีการศึกษา 2546
 • รุ่นปีการศึกษา 2545
 • รุ่นปีการศึกษา 2544
 • รุ่นปีการศึกษา 2543

ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 download

You are here: Home