ข้อมูล/สารสนเทศ/ระเบียบต่างๆ

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี  2557

ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเอกสารที่กองแผนงานจัดทำขึ้นโดยรวบรวมกิจกรรมการปฏิบัติงานที่สำคัญ ๆ และ/หรือ มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยที่จะดำเนินการในปี 2557 เพื่อเป็นประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานร่วมกัน อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2557 ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2556 และจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปีการศึกษา 2557  ส่วนที่ 2 เป็นปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 2557ของมหาวิทยาลัยฯ และส่วนที่ 3 ภาคผนวกเป็นรายละเอียดปฏิทินปฏิบัติงานของคณะ/หน่วยงาน
Download


ปฏิทินปฎิบัติงานประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ download

แผนปฏิบัติการประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ download