กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Articles

Map Server ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

     ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : geographic information system) ของพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  จัดทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : geographic information system) ของพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ข้อบางส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ผ่านระบบ MAP SERVER ประกอบด้วยหัวข้อ (Theme) 11 หัวข้อ ได้แก่

1) ขอบเขตพื้นที่       
2) เขตผังแม่บท  
3) ที่ตั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ     
4) จำนวนบุคลากรและนักศึกษา     
5) ระบบการขนส่ง    
6) ระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
7) ระบบการสื่อสาร    
8) ระบบความปลอดภัย    
9) พื้นที่สีเขียว/สันทนาการ  
10) แหล่งน้ำ   
และ 11) การใช้ที่ดินเฉพาะสถานีวิจัยต่าง ๆ ของวิทยาเขตหาดใหญ่ ได้แก่      1) สถานีวิจัยเทพา  2) สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง  3) สถานีวิจัยท่าเชียด  4) สถานีปฏิบัติการสัตวศาสตร์  5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวาริชศาสตร์     6) ศูนย์วิจัยทางทะเลสาบสงขลา  7) ศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยเรื้อรัง 8) พื้นที่ส่วนขยายการศึกษาตำบลทุ่งใหญ่-ตำบลท่าข้าม 9) พื้นที่บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตำบลพะตง-ตำบลพังลารวมชั้นข้อมูล (Layer)  54 ชั้นข้อมูล 

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่ http://slb-gis.envi.psu.ac.th/MapserverPSU/Default.aspx

หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละอาคารหรือสถานที่ คลิกที่  (บนขวา) และเลือกอาคารหรือสถานที่ที่ต้องการในแผนที่

You are here: Home