กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Articles

แจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบื้องต้น

     ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  ได้ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วนั้น  downloadมหาวิทยาลัยขอแจ้งรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เบื้องต้น เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน  เตรียมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

เอกสารหมายเลข 1 สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ปี 2558

เอกสารหมายเลข 2 รายละเอียดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ปี 2558

เอกสารหมายเลข 3 รายละเอียดงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 2558

เอกสารหมายเลข 4 รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ปี 2558

เอกสารหมายเลข 5 รายละเอียดค่าจ้างชั่วคราว ปี 2558 download

เอกสารหมายเลข 6 รายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลากร ปี 2558 download 

เอกสารหมายเลข 7 รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ ปี 2558 download 

โดยเอกสารหมายเลข 1-4 ได้แนบเป็นเอกสารไปกับหนังสือที่ส่งถึงแต่ละหน่วยงานแล้ว (และเอกสารหมายเลข 1 ได้จัดส่งให้ จนท.ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานแล้วตามข้อความข้างล่างแล้ว)

     ทั้งนี้ขอให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการวางแผนการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ทุกงบรายจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบลงทุนและงบเงินอุดหนุน* เพื่อให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณสำหรับรายการที่จะเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  จะสามารถเซ็นสัญญาได้เมื่อพรบ.งบประมาณปี 2558 ประกาศใช้

You are here: Home