แผนปฏิบัติราชการ

     แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ส่วนหลัก คือ วิสัยทัศน์และพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ และโครงการตามยุทธศาสตร์

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2561 ฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการผลักดันให้การดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองเป้าหมายและผลลัพธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download


แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2552 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th