ตัวชี้วัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2561 ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 5 เดือน (ส.ค.60 - ธ.ค.60)

ชื่อตัวชี้วัด : คลิกเพื่อดาวน์โหลด
KPI 1 : ร้อยละเฉลี่ยของรายวิชาในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning หรือ Work Integrated Learning
KPI 2 : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อบัณฑิตด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม
KPI 3 : ร้อยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
KPI 4 : สัดส่วนของจำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
KPI 5 : สัดส่วนของรายได้จากการวิจัยทั้งหมดต่ออาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ
KPI 6 : ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์
KPI 7 : จำนวนโครงการบูรณาการเชิงพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ
KPI 8 : จำนวนบุคลากรนานาชาติและบุคลากรแลกเปลี่ยน
KPI 9 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
KPI 10 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนระบบ PSU System
KPI 11 : ร้อยละของหน่วยงานที่เข้าสู่การประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ผ่านเกณฑ์คะแนนระดับ 200 คะแนน
KPI 12 : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
KPI 13 : ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
KPI 14 : ร้อยละของจำนวนอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
KPI 15 : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรด้านสุขภาวะ (Happiness)

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th