คู่มือการปฏิบัติงาน/โครงการพัฒนางาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

  • การวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาเต็มเวลา  >> Download <<
  • การวิเคราะห์เพื่อกำหนดขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานใหม่  >> Download <<
  • การวิเคราะห์การบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  >> Download <<

โครงการพัฒนางาน/กอง

โครงการพัฒนางาน/กอง ประจำปี 2556
- โครงการพัฒนาระบบการติดตามงานของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- โมเดลอาคาร 3D ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่เพื่อการวางแผน
- การจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต บนระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตออนไลน์
- การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ระบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน (Fuzzy Logic)
- การพัฒนาการติดตามแบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

โครงการพัฒนางาน/กอง ประจำปี 2555
- โครงการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  >> Download <<
- การวิเคราะห์แนวโน้มข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2555-2575  >> Download <<
- การศึกษาศักยภาพพื้นที่จอดรถของบุคลากรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่
- รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555  >> Download <<
- การจัดทำโปรแกรมการเสนองานต่อผู้บริหาร
- การปรับกระบวนทัศน์การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ ตามเกณฑ์ PMQA  >> Download <<

โครงการพัฒนางาน/กอง ประจำปี 2554
- รายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบภาระงานอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2555 
- โครงการจัดทำฐานข้อมูลครุภัณฑ์ กองแผนงาน
- โครงการจัดทำคู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา และภาระงานสอนอาจารย์ด้วยระบบฐานข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลา  >> Download <<
- การจัดการสมัยใหม่ในระบบมอบหมายและติดตามการปฏิบัติงาน  >> Download <<
- การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ทำงานของสำนักงานอธิการบดี
- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบประมาณ สำนักงานอธิการบดี (วิทยาเขตหาดใหญ่) ประจำปี 2553

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th