กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5ส กองนโยบายฯ

 

1. ความรู้/สาระด้าน 5 ส.

1) 5 ส. คืออะไร? มารู้จักความหมายของ 5ส. กันดีกว่า  pdfDownload

2) ประชาสัมพันธ์สาระน่ารู้ และโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ความเข้าใจให้บุคลากรเกี่ยวกับ 5ส และกระตุ้นให้บุคลากรมีความสนใจและให้ความสำคัญในการปฏิบัติ 5ส อย่างสม่ำเสมอ 


2. การบริหารจัดการ 5 ส. ประกอบด้วย 

1) โครงการกิจกรรม 5ส กองนโยบายฯ สํานักงานอธิการบดี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563pdfDownload

2) คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5ส กองนโยบายฯ สำนักงานอธิการบดี pdfDownload

3) คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม 5ส สำนักงานอธิการบดี  pdfDownload

4) มาตรฐานการตรวจเยี่ยม 5 ส. สำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563   pdfDownload

5) แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส. กองนโยบายฯ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdfDownload


3. รายงานผลการจัดทำ Big Cleaning Day ภายในกอง/หน่วยงาน ปีละ 3 ครั้ง


4. ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน

You are here: Home ระเบียบ/ข้อกำหนด 5ส กองนโยบายฯ