ภาระงานอาจารย์ (Load Unit)

1. มาตรฐานภาระงานอาจารย์

1. คำชี้แจงในการกำหนดมาตรฐานภาระงานอาจารย์  หลักการกำหนด Load unit และคำอธิบายในการจัดทำบัญชีเทียบ load ข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ (ปรับปรุงให้สอดคล้องกับระบบ HRMIS) Download ได้แก่
ก.  ที่มาของ 20 Load unit
ข.  การกำหนดภาระงานสอนเป็น Load unit
ค.  การกำหนดภาระงานวิจัย และผลงานทางวิชาการอื่น ๆ เป็น Load unit    
ง.  การกำหนดภาระงานบริการวิชาการเป็น Load unit  
จ.  การกำหนดภาระงานบริหารและอื่น ๆ เป็น Load unit

2. ความหมายและนิยามผลงานทางวิชาการ Download 

2. การปรับปรุงบัญชีเทียบภาระงานและระบบการบันทึกข้อมูล

*การเปลี่ยนแปลงการบันทึกข้อมูลภาระงานอาจารย์ลงในระบบ HRMIS >> รายละเอียด <<

บัญชีเทียบภาระงานปรับปรุงเพิ่มเติม


ปี 2561
1. ปรับปรุงภาระงานอาจารย์พี่เลี้ยง (มอ032/0160 ลว 20 ก.พ.61) - Download 

 

ปี 2559
1. 
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการประเภทงานสร้างสรรค์ (มอ032/1069 ลว 16 ธ.ค.59) - Download
2. ปรับระบบการบันทึกข้อมูลภาระงานบริการวิชาการ (มอ032/0369 ลว 19 พ.ค.59) - Download
3. ปรับภาระงานอาจารย์สหกิจศึกษาและการสอนแบบ Active Learning (มอ032/ว013 ลว 29 ม.ค.59) - Download

ปี 2548-2558

 1. ภาระงานอาจารย์เพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 Download 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและบัญชีแนบท้ายประกาศ (9 ธันวาคม 2558) Download
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยและบัญชีแนบท้ายประกาศ (12 กันยายน 2555) Download
 4. Load Unit การยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ที่ได้รับหมายเลขคำขอแล้ว (10 กันยายน 2555) Download 
 5. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ. 2554 (21 พฤศจิกายน 2554) Download
 6. Load Unit รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร (Extracurriculum) (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552) Download
 7. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง นักวิจัยที่ Active วิจัย (คราวประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550) Download
 8. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย เรื่อง การปรับปรุงบัญชีเทียบภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ (คราวประชุมครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548)  Download
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานข้าราชการ สาย ก  และพนักงานสายวิชาการ Download 
  1.  ข้อ 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป
  2. ข้อ 2  มาตรฐานภาระงานเต็มเวลาของคณะ/ภาควิชา
  3. ข้อ 3  การกำหนดภาระงานเป็นรายบุคคล
  4. ข้อ 4  การกำหนดภาระงานอาจารย์เป็นประเภท/กลุ่ม
  5. ข้อ 5 สำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ต้องแสดงผลงานทางวิชาการเชิงคุณภาพ ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
  6. ข้อ 6  การคำนวณจำนวนหน่วยภาระงาน หรือ Load unit  ของลักษณะงานแต่ละประเภท ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ซึ่งมีลักษณะที่หลากหลายนั้น ให้ใช้บัญชีเทียบภาระงาน
 10. รายงานการบันทึกภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและผลงานทางวิชาการบนระบบ HRMIS ครั้งที่ 1/2550 (ภาระงานระหว่าง กันยายน 2549 – มีนาคม 2550) Download
  1. ส่วนที่ 1 รายงานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ บนระบบ HRMIS จากจำนวนบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย
  2. ส่วนที่ 2 รายงานการกรอกข้อมูลผลงานทางวิชาการ บนระบบ HRMIS จากผลงานทางวิชาการทั้ง 11 ประเภท ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
 11. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานข้าราชการสาย ก และพนักงานสายวิชาการ (ครั้งที่ 1 (1/2550) วันที่ 16 สิงหาคม 2550) Download


3. สรุปรายงานการวิเคราะห์ภาระงาน

- รายงานการบันทึกภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บนระบบ HRMIS ปีงบประมาณ 2555 และสรุปรายงานความพึงพอใจในระบบมาตรฐานภาระงานอาจารย์  >> Download << 
- สรุปรายงานการวิเคราะห์ภาระงาน ปีงบประมาณ 2555 >> Download << 
- สรุปรายงานการวิเคราะห์ภาระงาน ปีงบประมาณ 2556 >> Download << 
- สรุปรายงานการวิเคราะห์ภาระงาน ปีงบประมาณ 2557 >> Download << 

 

4. กรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

   1. กรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (คำสั่งที่ 0201/2562)  >> Download <<   
   2. กรรมการพิจารณาการเทียบภาระงานอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย (คำสั่งที่ 1367/2558)  >> Download <<   


ผู้รับผิดชอบ
คุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
โทร 2064 email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ PSP

 • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
 • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
 • Email : psp-info@group.psu.ac.th