การบริหารเขตการศึกษา

      เจตนารมณ์และปณิธานของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สะท้อนแนวคิดที่ชัดเจนแต่แรกเริ่มที่เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลายวิทยาเขต เพื่อให้สามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไปยังท้องถิ่นต่าง ๆ ในภาคใต้ได้อย่างทั่วถึง และโดยอาณัติแห่งพันธกิจนี้ มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบการพัฒนาและดำเนินงานภายใต้รูปแบบ PSU System  เป็นแม่บทของการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยที่การดำเนินงานในรูปแบบของ PSU System มีกรอบหลักการพื้นฐานที่สำคัญ  3 ประเด็นหลัก ๆ คือ

      Efficiency  :  สามารถก่อให้เกิดการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      Competitiveness  :  เกิดศักยภาพในการแข่งขัน สามารถปรับตัวและดำรงอยู่ได้ ท่ามกลางสภาวะการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง/นำพาสู่การแข่งขัน

      Public Benefits/Social Benefits  :  คำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในผลประโยชน์ตอบแทนอันมีค่าที่จะเกิดแก่ประชาชน/ชุมชน/สังคมในหมู่มาก
          
      รูปแบบการดำเนินงานในคุณลักษณ์ของ PSU System  เป็นรูปแบบของการวางแผนการพัฒนาองค์กรภายใต้สภามหาวิทยาลัยเดียวกัน  ซึ่งลักษณะดังกล่าวไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการวางแผนและพัฒนาภายในระบบ  แต่จะเป็นการช่วยตระหนักให้เกิดการกำกับการพัฒนาที่สมดุลย์ในภาพรวมของอุดมศึกษาของภาคใต้ ลดภาวะการสูญเสียการลงทุนภาครัฐได้เป็นเบื้องต้น

      ในแง่มุมของการกระจายโอกาส วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมีการวางตำแหน่งการกระจายที่ตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ ของภาคใต้อย่างครอบคลุมเป็นเครือข่าย โดยแต่ละวิทยาเขตทำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งผลิตบัณฑิตและบริบทของการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการระดับสูงของภูมิภาค อันเปรียบเสมือนการเป็นมหาวิทยาลัยย่อย  ภายใต้ระบบที่มีจุดมุ่งหมายร่วมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับการดำเนินงานตามเจตนารมณ์ได้อย่างแท้จริง

      ทั้งนี้ แต่ละวิทยาเขตได้มีการกำหนดจุดเน้นทางวิชาการหรือทิศทางการพัฒนาให้มีความถนัดเฉพาะด้านและให้มีความลุ่มลึกในวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทำให้ภาพรวมของระบบได้รับความตระหนักและคำนึงถึงความซ้ำซ้อนได้เป็นอย่างดี และได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรอุดมศึกษาของชาติที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มประชากรในพื้นที่ภาคใต้อย่างทั่วถึง  ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ขยายการศึกษาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในภาคใต้แล้ว 5 แห่ง โดยพิจารณาในเชิงภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมของพื้นที่กับการจัดการทรัพยากร คือ หาดใหญ่  ปัตตานี  ภูเก็ต  สุราษฎร์ธานี และตรัง  โดยแต่ละวิทยาเขตมีการกำหนดจุดเน้นการพัฒนาวิชาการ เป็นดังนี้

       วิทยาเขตหาดใหญ่  มุ่งเน้นสาขาวิชาทางด้านสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

       วิทยาเขตปัตตานี มุ่งเน้นสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

       วิทยาเขตภูเก็ต  มุ่งเน้นทางด้านอุตสาหกรรมบริการที่เอื้อประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  และพัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติ

       วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มุ่งเน้นสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมชีวภาพ การผลิตและการแปรรูปเชิงเกษตร  อุตสาหกรรม

       เขตการศึกษาตรัง มุ่งเน้นสาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ประยุกต์  ธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ประกอบในเชิงธุรกิจและการจัดการ
         
       รูปธรรมที่ชัดเจนของ PSU System นั้น จะก่อให้เกิดระบบความเชื่อมโยงและความเป็นเครือข่ายของวิทยาเขต  อันเป็นรากฐานของการพัฒนางานวิชาการด้านต่าง ๆ ได้หลากหลายมิติ ที่เป็นการประสานการใช้ความเชี่ยวชาญและรากฐานวิชาการที่เข้มแข็งตามจุดเน้นของแต่ละวิทยาเขต มาบูรณาการเพื่อพัฒนางานในเชิงสหสาขาวิชาที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้จริง และสามารถเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาท้องถิ่นที่จะครอบคลุมผลกระทบด้านต่าง ๆ อย่างสมดุลย์

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th