นโยบายติดตามและประเมินผล

เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 >> Download <<

วิดีโอบันทึกการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 >> Download <<

 

 


แนวปฏิบัติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  >> Download <<

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th