รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี

รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2563 >> Download << pdf 

                     ตามที่สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกำหนดรอบการรายงานหลัก 2 รอบ คือ รอบที่ 1 เมื่อดำรงตำแหน่ง ครบ 1 ปี 8 เดือน และรอบที่ 2 เมื่อดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี ปัจจุบันอธิการบดีและทีมบริหาร ทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ครบรอบ 1 ปี 8 เดือน (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2563) และได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาของอธิการบดี ตามคำสั่งที่ 023/2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข เป็นประธาน

                    รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2563) ครอบคลุม การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561-2565 และใช้กรอบการรายงานใน 6 ประเด็น ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลักเพื่อการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ไว้ท้ายเอกสาร รายงานนี้ด้วย โดยหวังว่าข้อมูลและสารสนเทศที่นำเสนอในรายงานจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง บุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่จะได้สร้างความเข้าใจร่วมกันในผลงานของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานเป็นผลงาน ร่วมกันของบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทุกวิทยาเขต และทุกคณะ/ส่วนงาน ทีมบริหารขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจในการสืบสานภารกิจให้ลุล่วงสอดคล้องกับความต้องการของสังคม และประเทศต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธันวาคม 2563


 • รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2561 >> Download <<  pdf
 • รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครบวาระ  ระหว่าง มิ.ย. 2555-พ.ค. 2558  >> Download << pdf
 • รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่าง มิ.ย. 2555 - พ.ย. 2556  >> Download << pdf
 • รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดี ม.สงขลานครินทร์ ระหว่างเดือนมิถุนายน 2549-มีนาคม 2555  download
 • รายงานผลการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มิถุนายน 2549-พฤษภาคม 2552  download โดย รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี และทีมบริหาร ฉบับสมบูรณ์

ติดต่อ PSP

 • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
 • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
 • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
 • Email : psp-info@group.psu.ac.th