การประกันคุณภาพ (SAR)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download 

รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2557 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2556 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download 

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555(SAR) Download 


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2554 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download 
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554(SAR) Download 
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุนระดับกอง  และภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยช่วงระยะเวลาที่รายงานรวม 12 เดือน ตามปีการศึกษา 2554 หรือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2554  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2555
ในการจัดทำรายงานงานประจำปีประเมินคุณภาพ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมคิดเป็น 4.51 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก   ซึ่งครอบคลุมภารกิจตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้ง 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ภารกิจร่วมของหน่วยงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 40  ประกอบไปด้วย 10 ตัวบ่งชี้ และ2) ภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 60  ประกอบไปด้วย 5 ตัวบ่งชี้หลัก 
1.  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน  มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 40  ประกอบไปด้วย  10  ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคิดเป็น 4.03 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของภารกิจร่วม พบว่า 
1.1 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1) และร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มอ.) 
1.2 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 6 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)  การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน (สมศ.13) ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4)  การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
1.3 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 2 ตัวบ่งชี้ได้แก่  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) และระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
2. ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน  มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 60 ประกอบไปด้วย  5  ตัวบ่งชี้หลัก ผลการประเมินคิดเป็น 4.83 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก  เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกองแผนงาน มีดังนี้
2.1 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  5 ตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 
-  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.8.1)
- ระบบและกลไกด้านอัตรากำลัง
- ระบบและกลไกด้านแผนแม่บททางกายภาพ
- กระบวนการพัฒนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (สกอ.1.1)
- ระดับความสำเร็จด้านคุณภาพบัณฑิต (กพร.4.1.1, 4.1.2 สมศ.1,2,16.2) ตัวบ่งชี้ย่อย 1 ตัว ได้แก่ การได้งานทำของบัณฑิต
2.2 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  1 ตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ 
- ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต


รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2553  กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download  

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพประจำปีการศึกษา 2553  (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) ของกองแผนงานฉบับนี้  ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานในรอบปีการประเมินคุณภาพ  โดยใช้กรอบการรายงานตามคู่มือการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (มีนาคม 2554)

กองแผนงานได้รายงานผลการดำเนินงานใน 2 ส่วน ได้แก่ 1) รายงานภารกิจร่วมของหน่วยงาน มีน้ำหนักการประเมินร้อยละ 40 ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ร่วมของหน่วยงาน  2) รายงานภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน  มีน้ำหนักการประเมินร้อยละ 60 ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้เฉพาะของกองแผนงาน โดยช่วงที่ระยะเวลาที่รายงานรวม 12  เดือนตามปีการศึกษา 2553  ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ร่วมและตัวบ่งชี้เฉพาะในบริบทของกองแผนงานตามแผนกลยุทธ์/แผนการพัฒนากองแผนงาน รวมทั้งได้รายงานผลตามแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพฉบับนี้ จะเป็นภาพสะท้อนการดำเนินงานของกองแผนงานในรอบปีที่ผ่านมา  และยินดีน้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ฉบับนี้  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุนระดับกอง  และภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยช่วงระยะเวลาที่รายงานรวม 12 เดือน ตามปีการศึกษา 2553 หรือ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2553  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2554

ในการจัดทำรายงานงานประจำปีประเมินคุณภาพ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด  โดยมีผลการประเมินในภาพรวมคิดเป็น   4.40  คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดี   ซึ่งครอบคลุมภารกิจตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้ง 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ภารกิจร่วมของหน่วยงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 40  ประกอบไปด้วย 10 ตัวบ่งชี้ (ประเมินและรายงาน 9 ตัวบ่งชี้)  และ2) ภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 60  ประกอบไปด้วย 5 ตัวบ่งชี้หลัก   

1.  ภารกิจร่วมของหน่วยงานสนับสนุน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 40  ประกอบไปด้วย  9 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคิดเป็น 3.66 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของภารกิจร่วม พบว่า 
1.1 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มอ.)
1.2 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ.7.1)  ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (สกอ.2.4) การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ (สกอ.7.2) ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1)
1.3 ผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ 2 ตัวบ่งชี้ได้แก่ กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1)  และระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4)
1.4 ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)  

2. ภารกิจเฉพาะของหน่วยงานสนับสนุน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 60 ประกอบไปด้วย  5  ตัวบ่งชี้หลัก ผลการประเมินคิดเป็น  4.90  คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกองแผนงาน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากทั้ง 5 ตัวบ่งชี้หลัก ได้แก่ 
-  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ  (สกอ.8.1)
- ระบบและกลไกด้านอัตรากำลัง
- ระบบและกลไกด้านแผนแม่บททางกายภาพ
- กระบวนการพัฒนาแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (สกอ.1.1)
- ระดับความสำเร็จด้านคุณภาพบัณฑิต (กพร.4.1.1, 4.1.2 สมศ.1,2,16.2) มี 2 ตัวบ่งชี้ย่อย ได้แก่ การได้งานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต


รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2552 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 3 สิงหาคม 2553 

วัตถุประสงค์
1) เสริมสร้างความตระหนักต่อการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ
3) เพื่อให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตาม KPIs และยืนยันความมีคุณภาพของการดำเนินงานปัจจุบัน
5) เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก


รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2552 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Download  
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ  กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ปีการศึกษา 2552 ฉบับนี้  จัดทำเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  
ในการจัดทำรายงานงานประจำปีประเมินคุณภาพ ได้จัดทำตามรูปแบบแนวทางของมหาวิทยาลัยที่กำหนด  ไว้ในคู่มือการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ของหน่วยงานสนับสนุน และร่วมกับคู่มือการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4) โดยกองแผนงานได้รายงานผลการดำเนินงานใน 2 ส่วนได้แก่ 1) รายงานภารกิจร่วมของกองแผนงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 40 ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ 2)รายงานภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 60 ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ โดยช่วงระยะเวลาที่รายงานรวม 12 เดือนตามปีการศึกษา 2552(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2552  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553)  ในการรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ตามตัวบ่งชี้ร่วม และตัวบ่งชี้เฉพาะตามบริบทของกองแผนงาน จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และปัจจัยคุกคาม ตลอดจนแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนา และแนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา

โดยผลการประเมินในภาพรวมคิดเป็น 4.68 คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งครอบคลุมภารกิจตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้ง 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ภารกิจร่วมของหน่วยงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 40  ประกอบไปด้วย 15 ตัวบ่งชี้  และ2) ภารกิจเฉพาะของกองแผนงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 60  ประกอบไปด้วย 15  ตัวบ่งชี้  

1.  ภารกิจร่วมของหน่วยงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 40  ประกอบไปด้วย 15 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคิดเป็น 4.57  คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของภารกิจร่วม จำแนกตามองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้

องค์ประกอบ 1 ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้  มีผลการประเมินในระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ปรัญชา ปณิธานวัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ และระดับดีมาก  2  ตัวบ่งชี้  ได้แก่มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาและร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับดีมาก ได้แก่ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

องค์ประกอบ 7  การบริหารและการจัดการ  จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับดีมาก 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน  มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรการเรียนรู้ มีการนำระบบความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหารการศึกษา  ร้อยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา และกิจกรรม 5 ส/กิจกรรมคุณภาพอื่นๆ ระดับพอใช้ 1  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ และระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมาย  และ 1 ตัวบ่งชี้ที่รายงานและไม่มีผลการประเมิน 

องค์ประกอบ 8  การเงินและงบประมาณ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับพอใช้  ได้แก่ มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินใน ระดับดีมากทั้ง 3  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และมีระบบการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องและทันเวลา

2. ภารกิจเฉพาะของหน่วยงาน มีน้ำหนักการประเมิน ร้อยละ 60  ประกอบไปด้วย 15 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินคิดเป็น 4.76  คะแนนหรือมีผลการประเมินรับรองมาตรฐานอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของกองแผนงาน ตามกรอบการรายงานผลภาระหน้าที่ตาม KRAs  โดยใช้เกณฑ์วัดเชิงระดับ สรุปได้ดังนี้

ตัวบ่งชี้ของงานวิเคราะห์และประสานแผน  จำนวน 4  ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินภาพรวมของงานอยู่ในระดับดีมาก 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่ ระดับความสำเร็จของกระบวนการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการ  ระดับความสำเร็จของการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  บ และอยู่ในระดับดี 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และระดับความสำเร็จของการจัดทำระเบียบหรือข้อบังคั

ตัวบ่งชี้ของงานแผนงานงบประมาณ  จำนวน 3  ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับดีมากทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน ระดับความสำเร็จของการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ และระดับความสำเร็จของการจัดทำและบริหารอัตรากำลัง

ตัวบ่งชี้ของงานวิจัยสถาบัน  จำนวน 3  ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับดีมากทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระดับความสำเร็จของงานฐานข้อมูลและสารสนเทศจากฐานข้อมูล 5 ด้าน ระดับความสำเร็จของงานวิเคราะห์และสารสนเทศ และระดับความสำเร็จของงานวิจัยสถาบัน

ตัวบ่งชี้ของงานวางผังแม่บท จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินในระดับดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการจัดการผังแม่บทระดับมหาวิทยาลัย และระดับความสำเร็จของการจัดการงบประมาณหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และอยู่ในระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระดับความสำเร็จของการจัดการผังแม่บทระดับวิทยาเขตหาดใหญ่

ตัวบ่งชี้ของงานธุรการ  จำนวน 2  ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินภาพรวมในระดับดีมากทั้ง 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ระดับความสำเร็จของงานสารบรรณ   และระดับความสำเร็จของงานการเงินและพัสดุ


รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2551 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download

รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ตุลาคม 2551 : กผ.107/2551)
ส่วนที่ 1  ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน Download
ส่วนที่ 2  บทสรุปสำหรับผู้บริหาร Download
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2550 Download
ส่วนที่ 4  แนวทางการพัฒนาและผลการพัฒนาตามรายงานผลการประเมินคุณภาพของปีที่ผ่านมา Download
ภาคผนวก (รวมคำนำ สารบัญ และปก) Download

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th