แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2552-2556 หรือแผนแม่บทไอซีที (Information and Communication Technology : ICT) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้มีกรอบการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ.2544-2553 แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ (National ICT Security Plan) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และประการสำคัญที่สุด สอดคล้องแนวทางการพัฒนาและบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า และนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในช่วงปี พ.ศ.2550-2554 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งแผนงานต่างๆ เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา (e-Education) เป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถให้บริการวิชาการที่ดีมีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขตและความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการจัดทำแผนแม่บทครั้งนี้ เป็นการทำแผนต่อเนื่องจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2547-2551 และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและตอบสนองแผนกลยุทธ์ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีอย่างต่อเนื่อง

       ในการดำเนินการ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีแผนแม่บทของการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ที่สำคัญไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

       วิสัยทัศน์
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็น Research University การเป็น e-University อย่างเต็มรูปแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและยั่งยืน

        ยุทธศาสตร์
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างระบบโครงข่ายพื้นฐานและอุปกรณ์ ICT ให้ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย โดยสอดรับกับการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสารสนเทศพื้นฐานและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและการบริการที่มีคุณภาพ
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดทำมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดหาและบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ช่วงปี พ.ศ. 2552-2556 download

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th