การจัดทำคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(Agenda) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(Agenda) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. จัดทําคําของบประมาณในลักษณะProject Based ตามแบบฟอร์มคําของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารหมายเลข 1 (หรือแบบฟอร์มอื่นที่มีรายละเอียดครบถ้วนครอบคลุมหรือมากกว่าแบบฟอร์มที่กําหนด เช่น แบบฟอร์มคําของบประมาณการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น)

2. จัดทําคําของบประมาณตามแนวทางการจัดทํางบประมาณแบบบูรณาการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเอกสารหมายเลข 2 ให้สอดคล้องกับแผนงานบูรณาการ 25 แผนงาน (หน้าที่ 63) ทั้งนี้คณะ/หน่วยงานสามารถศึกษามติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานเจ้าภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2560 ทั้ง 25 แผนงานบูรณาการได้ตามเอกสารดังกล่าว

3. ควรเป็นการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการท้งมิตินโยบายสำคัญของรัฐบาล มิติพื้นที่ และมิติหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประหยัด และประสานงานกัน

4. เป็นโครงการที่มีความยั่งยืน มี impact ชัดเจน สามารถวัดผลการดําเนินงานได้ชัดเจน

 

สรุปคำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  >> Download <<

แบบฟอร์มโครงการ คำของบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์(Agenda) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  >> Download <<

แนวทางการจัดทำงบประมาณแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  >> Download <<

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th