กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คลังความรู้ KM

การจัดการคลังความรู้

ความรู้จากภายใน

ความรู้จากภายนอก


คู่มือการปฏิบัติงาน/โครงการพัฒนางาน


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองแผนงาน  
http://sritrang.psu.ac.th/sites/planning/DocLib2/Forms/AllItems.aspx

โครงการสัมมนากองแผนงานประจำปี

ปฏิทินกองแผนงาน  รายการปฏิทินเกี่ยวกับการประชุม และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
http://sritrang.psu.ac.th/sites/planning/Lists/Calendar/calendar.aspx


ระบบการจัดการเอกสารกองแผนงาน (sharepoint กองแผนงาน)

You are here: Home คลังความรู้ KM