กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลสรุปข้อมูลบุคลากร

        ในแต่ละปีข้อมูลที่นำเสนอได้แก่ จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกสายงานและเพศ  จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  จำนวนบุคลากรทั้งหมด สายงาน จำแนกตามระดับการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  จำนวนบุคลากรสายอาจารย์  ประเภทข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามวุฒิการศึกษา คณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา   และจำนวนข้าราชการสาย ก   ทุกตำแหน่งทางวิชาการและเพศ  จำแนกตามคณะ วิทยาเขต/เขตการศึกษา มีข้อมูลดังนี้

สามารถดูข้อมูลปีอื่น ๆ ทางระบบสารสนเทศกองแผนงาน ได้ที่ลิงค์ http://planning-web.psu.ac.th/PlanningDBMS

ที่มา : ฐานข้อมูลบุคลากร MIS-DSS ณ วันที่สำรวจ

 

You are here: Home ข้อมูล/สารสนเทศ/ระเบียบต่าง ๆ ข้อมูลสรุปด้านบุคลากร