กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลสรุปด้านพื้นที่และอาคารสถานที่

     เป็นข้อมูล/สารสนเทศแสดง จำนวนพื้นที่และอาคารต่างๆ ตามประเภทของอาคารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  ได้แก่ จำนวนและพื้นที่อาคารเรียน/ปฏิบัติการ/บริหาร จำนวนและพื้นที่อาคารที่พักอาศัยของบุคลากร นักศึกษา  และจำนวนและพื้นที่อื่นๆ

สามารถดูข้อมูลปีการศึกษาอื่น ๆ ทางระบบสารสนเทศกองแผนงาน ได้ที่ลิงค์ http://planning-web.psu.ac.th/PlanningDBMS


    พื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2550

    พื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2549

    พื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2548

    พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์download


การใช้ที่ดินและเอกสารสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download 

 

 

You are here: Home ข้อมูล/สารสนเทศ/ระเบียบต่าง ๆ ข้อมูลสรุปด้านพื้นที่และอาคารสถานที่