กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลสรุปด้านงบประมาณ

     สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรแต่ละ ประจำปีงบประมาณ  จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน  ได้แก่ งบบุคลากร  คือ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ   ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  งบดำเนินงาน คือ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภค   งบลงทุน คือ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน 1 ปี ก่อสร้างผูกพัน  และ งบเงินอุดหนุน 

งบประมาณเงินแผ่นดิน

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

งบประมาณเงินรายได้

 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545
 • ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544

ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ข้อมูล/สารสนเทศ/ระเบียบต่าง ๆ ข้อมูลสรุปด้านงบประมาณ