ข้อมูลสรุปข้อมูลบุคลากร

        ในแต่ละปีข้อมูลที่นำเสนอได้แก่ จำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกสายงานและเพศ  จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  จำนวนบุคลากรทั้งหมด สายงาน จำแนกตามระดับการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  จำนวนบุคลากรสายอาจารย์  ประเภทข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย จำแนกตามวุฒิการศึกษา คณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา   และจำนวนข้าราชการสาย ก   ทุกตำแหน่งทางวิชาการและเพศ  จำแนกตามคณะ วิทยาเขต/เขตการศึกษา มีข้อมูลดังนี้

ที่มา : ฐานข้อมูลบุคลากร MIS-DSS ณ วันที่สำรวจ


ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


คุณกฤตกร อินแพง
นักวิชาการอุดมศึกษา

โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th