กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูลสรุปด้านโปรแกรมการศึกษา

        จำนวนหลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอนแต่ละปีการศึกษา ทุกระดับการศึกษาได้แก่  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท/เทียบเท่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก/เทียบเท่า   จำแนกตามคณะ และวิทยาเขต/เขตการศึกษา

 • ปีการศึกษา 2564
 • ปีการศึกษา 2563
 • ปีการศึกษา 2562
 • ปีการศึกษา 2561
 • ปีการศึกษา 2560
 • ปีการศึกษา 2559
 • ปีการศึกษา 2558
 • ปีการศึกษา 2557
 • ปีการศึกษา 2556
 • ปีการศึกษา 2555
 • ปีการศึกษา 2554
 • ปีการศึกษา 2553
 • ปีการศึกษา 2552
 • ปีการศึกษา 2551
 • ปีการศึกษา 2550

ผู้รับผิดชอบนำเสนอสารสนเทศ
คุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
โทร. 2064  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลสถิติ ด้านโปรแกรมการศึกษา