ข้อมูลสรุปด้านพื้นที่และอาคารสถานที่

     เป็นข้อมูล/สารสนเทศแสดง จำนวนพื้นที่และอาคารต่างๆ ตามประเภทของอาคารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จำแนกตามคณะ/หน่วยงาน และวิทยาเขต/เขตการศึกษา  ได้แก่ จำนวนและพื้นที่อาคารเรียน/ปฏิบัติการ/บริหาร จำนวนและพื้นที่อาคารที่พักอาศัยของบุคลากร นักศึกษา  และจำนวนและพื้นที่อื่น ๆ


    พื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2550

    พื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2549

    พื้นที่ของคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2548

    พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์download


การใช้ที่ดินและเอกสารสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Download 

 

 

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th