รายงานการวิเคราะห์เพิ่มเติม/ผลประเมินต่างๆ

- ผลการประเมินความคิดเห็นของ บุคลากร ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งเสริม เอกลักษณ์ "การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย" ประจำปีการศึกษา 2557 รายงานผลการประเมิน >> Download << 


- ผลการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งเสริม อัตลักษณ์ "นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม"และ ส่งเสริมเอกลักษณ์ "การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย" ประจำปีการศึกษา 2556 รายงานผลการประเมิน download


- ผลการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ส่งเสริม อัตลักษณ์ "นักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรม"และ ส่งเสริมเอกลักษณ์ "การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย" ประจำปีการศึกษา 2555 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน download และ รายงานผลการประเมิน download


- รายงานการศึกษามูลเหตุจูงใจและความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี  >> Download << 


- รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2540-2551

รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2540-2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นการวิจัยสถาบันที่ดำเนินการวิเคราะห์และจัดรวบรวมข้อมูลนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2551 อยู่ในเล่มเดียวกัน โดยทำเป็นรายงานสถิติข้อมูลสถิติพื้นฐานและสารสนเทศด้านนิสิตนักศึกษา  กรอบแนวคิดในการศึกษามาจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน โดยใช้แบบประวัติของนักศึกษาใหม่เป็นแบบเก็บข้อมูลตามแนวทางของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย   โดยที่ส่วนหนึ่งเป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักศึกษาใหม่ โดยใช้แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านบันทึกข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ สถานภาพทั่วไป สถานภาพด้านการศึกษา สถานภาพด้านครอบครัว  และข้อมูลภูมิหลังอื่นๆ เข้าไปในระบบฐานข้อมูลนักศึกษาใหม่ เพื่อนำผลข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการบริหารและบริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป สามารถ download ได้ที่นี่
ส่วนที่ 1 ปก สารบัญ คำนำ
ส่วนที่ 2 บทที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 3 บทที่ 2 เอกสารและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 4 บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
ส่วนที่ 5 บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 6 บทที่ 5 สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 7 บทที่ 6 บรรณานุกรม


- การคำนวณค่าใช้จ่ายต่อหัวกรณีการเปิดหลักสูตรใหม่ 
การกำหนดงบประมาณ เพื่อรองรับการจัดทำ เอกสารขอเปิด/ปรับปรุงหลักสูตร (การเสนอหลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย: กบศ. ; ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรที่เสนอ) download

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th