กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อมูล/สารสนเทศ/ระเบียบต่าง ๆ

ภาวะการทำงานของบัณฑิต

ระบบฐานข้อมูลภาวะการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561)  Download 


สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561)  Download


สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)  Download 

สรุปข้อมูลภาวะการมีงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560)  Download 
 


รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2557  >> Download << 

ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2557 >> Download << 


 รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2556  >> Download <<  ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นจบปีการศึกษา 2556 >> Download << 

ตารางแสดงรายได้ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีจบรุ่นปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  >> Download << 


รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2555 download 

ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีรุ่นปีการศึกษา 2555


รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 download ตารางสรุปภาวะการทำงานของบัณฑิคมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2554 download ประกอบด้วย

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ
ตารางที่ 2 จำนวน และร้อยละของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว ศึกษาต่อ และยังไม่ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา คณะ และสาขาวิชา
ตารางที่ 3  จำนวนและร้อยละของประเภทอาชีพที่ทำงานของบัณฑิต จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ
ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของสาเหตุของบัณฑิตที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ
ตารางที่  7  จำนวนและร้อยละของระดับเงินเดือน เงินเดือนเฉลี่ย และเปรียบเทียบเงินเริ่มต้นของบัณฑิตที่ทำงานแล้ว จำแนกตามระดับการศึกษา กลุ่มสาขา และคณะ


รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 download 

     กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตเป็นประจำทุกปีในวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับปีนี้เป็นปีที่สี่ที่ได้ใช้ระบบฐานข้อมูลภาวะการหางานทำของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้พัฒนาระบบแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2551 สำหรับปี 2554 นี้ ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบบางส่วนให้สมบูรณ์ขึ้นและเปิดระบบให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลได้จนถึงวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อเดือนกันยายน2553 เพื่อให้บัณฑิตบันทึกข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อใช้ประกอบการรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะการหางานทำ ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิต  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2553 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของการรายงานผลและความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลทุกปีการศึกษา กอปรกับการรายงานผลของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการทำข้อตกลงของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้องรายงานข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิตผ่านเว็บไชต์ของสกอ. โดยสรุปเป็นรายงานดังนี้


รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2552 download

     กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต เพื่อศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2552   และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดของการรายงานผล และความต้องการข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  การสมัครงานและการทำงานของผู้มีงานทำ เกี่ยวกับประเภทงานที่ทำ ภาคที่ทำงาน  อัตราเงินเดือน ความรู้ ความสามารถพิเศษที่ทำให้ได้งาน การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้  ระยะเวลาในการหางานทำ  ปัญหาในการหางานทำ  และลักษณะงานกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา การสมัครงานและการทำงานของผู้ที่ยังไม่ได้งานทำ และการศึกษาต่อ  และข้อมลในส่วนที่สองที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น  ประกอบด้วยแบบประเมินคุณสมบัติของบัณฑิตด้วยตนเองหลังสำเร็จการศึกษา การประเมินคุณสมบัติที่องค์กรหรือผู้จ้างงานต้องการจากบัณฑิต  การปรับปรุงตนเองหลังสำเร็จการศึกษา  และการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านหลักสูตร/สาขาวิชา วิธีการสอน ผู้สอน การบริการของหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน  และความพร้อมของห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนและอืนๆ  โดยสรุปเป็นรายงานดังนี้


รุ่นปีการศึกษา 2551 รายงาน|ตารางรายงาน | เอกสารการนำเสนอ  และตารางเพิ่มเติมโดยจำแนกตามสาขาวิชาของตารางที่ 7 15  19 และแสดงเงินเดือนตามเกณฑ์ 
รุ่นปีการศึกษา 2550 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]การติดตามเพิ่มเติม  [เอกสารนำเสนอ]

รุ่นปีการศึกษา 2549 [รายงาน][เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2548 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2547 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2546 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2545 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]
รุ่นปีการศึกษา 2544 [รายงาน] [เอกสารนำเสนอ]


ผู้รับผิดชอบ
งานวิจัยสถาบัน

You are here: Home ข้อมูล/สารสนเทศ/ระเบียบต่าง ๆ ภาวะการทำงานของบัณฑิต