กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัยทัศน์

"กองแผนงานเป็นองค์กรหลักที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย"

You are here: Home กองแผนงาน วิสัยทัศน์