กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิสัยทัศน์

"กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนเป็นองค์กรหลักที่มีสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนมหาวิทยาลัย"

You are here: Home กองนโยบายฯ วิสัยทัศน์