งานวางผังแม่บท

p4r
คุณชาตรี ชุมพิบูลย์
ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
imagestt0 7428 2063 imagesca907kih This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p4r
คุณธีรยุทธ์ เกลี้ยงสง
นักวิชาการอุดมศึกษา
imagestt0 7428 2063 imagesca907kih This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p025
คุณธัญวรรณ ชุมพิบูลย์
วิศวกร
imagestt0 7428 2063imagesca907kih This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th