กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยสถาบัน

 

p20rคุณมาลี หังสพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้างานวิจัยสถาบัน

imagestt0 7428 2069 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

p15rคุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p10rคุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p01คุณขวัญชัย แก้วเกื้อ
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nick

คุณกฤตกร อินแพง
นักวิชาการอุดมศึกษา

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
You are here: Home กองแผนงาน บุคลากรกองแผนงาน บุคลากรงานวิจัยสถาบัน