งานนโยบายติดตามและประเมินผล

 

p15rคุณบุญส่ง มหัทธนาภรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้างานนโยบายติดตามและประเมินผล

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Work from home : โทร 0 8 9 6 5 3 4 3 7 7
L i n e I D : mbunsong

 

p10rคุณปราณี ชุมภูทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Work from home : โทร 0 8 3 5 1 9 8 4 1 3
L i n e I D : pranee chum

p01คุณขวัญชัย แก้วเกื้อ
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

nick

คุณกฤตกร อินแพง
นักวิชาการอุดมศึกษา

imagestt0 7428 2064 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Work from home : Li n e I D : nick634

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th