กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานแผนงานงบประมาณ

 

p14rคุณอารยา พวงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ

imagestt0 7428 2061 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Work from home : โทร 0 8 9 7 3 7 4 4 5 9  LineID : Araya59

 

 p21r
คุณพิรุณ ฉิมพลีศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2068 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 p02
คุณจิระพร จงศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2068 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 p92r
คุณวรณัน ยันตรกิจ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2067 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 p1r
คุณจุฑารัตน์ อยู่อำไพ
นักวิชาการอุดมศึกษา ชำนาญการ

imagestt0 7428 2067 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Work from home : LineID : chuthara

 p23r
คุณภัทร์ธิตา ณ ตะกั่วทุ่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา

imagestt0 7428 2067 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 p27
คุณนรรฐิชา คงแก้ว
นักวิชาการอุดมศึกษา

imagestt0 7428 2068 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home กองนโยบายฯ บุคลากร งานแผนงานงบประมาณ