กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บุคลากรงานธุรการ

p3rคุณสุชาดา ทิพรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

imagestt0 7428 2063 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p7rคุณเชาวรัตน์ รัตนสุวรรณ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

imagestt0 7428 2063 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You are here: Home ข้อมูลทั่วไป บุคลากรกองแผนงาน บุคลากรงานธุรการ