กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้อำนวยการ/หัวหน้างาน

 

 p11r
คุณผดุงศักดิ์ อรนพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน

imagestt0 7428 2060 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 p14r
คุณอารยา พวงแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ

imagestt0 7428 2061 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 p20r
คุณมาลี หังสพฤกษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานนโยบายติดตามและประเมินผล

imagestt0 7428 2069 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

p13r
คุณชาตรี ชุมพิบูลย์
ช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน
รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน

imagestt0 7428 2063 imagesca907kihThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
You are here: Home กองนโยบายฯ บุคลากร