ภาระหน้าที่

1. ประสานและจัดทำแผน/งาน/โครงการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบนโยบาย แนวทาง เป้าหมาย วัตุประสงค์ และยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยงให้สอดคล้องและตอบสนองแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวง/ยุทธศาสตร์ สกอ. และติดตามประเมินผลการดำเนินตามแผน/เป้าหมายที่กำหนด

2. ประสานและจัดทำแผนจัดสรรทรัพยากร ทั้งแผนอัตรากำลังและงบประมาณ ที่มีการประมาณการเงินรายได้ทั้งส่วนรายรับ-รายจ่าย ประสานการจัดทำคำขอเงินงบประมาณแผ่นดินที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่จำเป็น สรุปรวบรวมคำขอให้สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย บูรณาการกับแผนทุกระดับ : ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม และเชื่อมโยงทุกมิติ : area function agenda

3. ดำเนินการรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมถึงการทำวิจัยสถาบัน ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารทางวิชาการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th