กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ภาระหน้าที่

1. ประสานและจัดทำแผน/งาน/โครงการต่างๆ ซึ่งครอบคลุมวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรอบนโยบาย แนวทาง เป้าหมาย วัตุประสงค์ และยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งเชื่อมโยงให้สอดคล้องและตอบสนองแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์กระทรวง/ยุทธศาสตร์ สกอ. และติดตามประเมินผลการดำเนินตามแผน/เป้าหมายที่กำหนด

2. ประสานและจัดทำแผนจัดสรรทรัพยากร ทั้งแผนอัตรากำลังและงบประมาณ ที่มีการประมาณการเงินรายได้ทั้งส่วนรายรับ-รายจ่าย ประสานการจัดทำคำขอเงินงบประมาณแผ่นดินที่แสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆตามที่จำเป็น สรุปรวบรวมคำขอให้สอดรับกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย บูรณาการกับแผนทุกระดับ : ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม และเชื่อมโยงทุกมิติ : area function agenda

3. ดำเนินการรวบรวม สรุป วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 วิทยาเขต รวมถึงการทำวิจัยสถาบัน ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารทางวิชาการประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

You are here: Home กองนโยบายฯ ภาระหน้าที่