กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย  โดยเน้นการปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพสูง  และยึดประโยชน์ส่วนรวม

2. บูรณาการสารสนเทศให้มีคุณภาพ และเกิดนวัตกรรมทางข้อมูลเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่สามารถตอบสนองการวางแผน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ

You are here: Home กองนโยบายฯ พันธกิจ