พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย  โดยเน้นการปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพสูง  และยึดประโยชน์ส่วนรวม

2. บูรณาการสารสนเทศให้มีคุณภาพ และเกิดนวัตกรรมทางข้อมูลเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่สามารถตอบสนองการวางแผน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ

ติดต่อ PSP

  • กองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
  • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สำนักงานอธิการบดี 15 ถนนกาญจนวนิช
  • ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • โทรศัพท์ : 0 7428 2062
  • แฟกซ์ : 0 7455 8956 และ 0 7444 6930
  • Email : psp-info@group.psu.ac.th