ข้อมูล/สารสนเทศ/ระเบียบต่างๆ

อัตรากำลัง

มาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 download


ปฏิทินการประชุมเกี่ยวกับอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ.2557

กำหนดการวันประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน  ประจำปี พ.ศ. 2557 Download

ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอัตรากำลังและอัตราค่าจ้างพนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2557 จัดทำเพื่อกำหนดกรอบเวลาสำหรับการทำงานของคณะอนุกรรมการอัตรากำลังฯ และให้คณะ/หน่วยงาน สามารถเสนอเรื่องต่างๆ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน ส่งถึงกองแผนงานล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการอัตรากำลังฯ พิจารณา

กำหนดการประชุมคณะทำงานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ ประจำปี พ.ศ. 2557 Download

ปฏิทินการประชุมคณะทำงานดูแลเกี่ยวกับการโอนและการย้ายของบุคลากรในเชิงระบบ ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นกรอบเวลาสำหรับการทำงานของคณะทำงานฯ โดยขอให้คณะ/หน่วยงาน เสนอเรื่องการโอนและการย้ายข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ส่งถึงกองแผนงานล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 สัปดาห์ เพื่อนำเสนอคณะทำงานฯ พิจารณา


 

มาตรการปรับโครงกำลังคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2555 download

มาตรการข้อ 1 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการแก่คณะ/หน่วยงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้
มาตรการข้อ 2 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการวิชาชีพ แก่คณะ/หน่วยงานตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด


มาตรการปรับโครงกำลังคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552 download โดย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2549
มาตรการปรับโครงกำลังคนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2550 download


 

ผู้รับผิดชอบ
คุณจุฑารัตน์ อยู่อำไพ
นักวิชาการอุดมศึกษา
โทร. 2067  email   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

คุณภัทร์ธิตา ณ ตะกั่วทุ่ง
นักวิชาการอุดมศึกษา 
โทร. 2067  email This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it